In- en uitsluitingscriteria

Lies vindt het belangrijk dat de juiste zorg wordt geboden. Daarom hanteren we om die reden naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden. De cliënt wordt bij aanmelding intern besproken en beoordeeld door de orthopedagogen. Hierna volgt een terugkoppeling aan de aanmelder.

Insluitingscriteria

 • Alle leeftijden. De (ambulante) begeleiding kan zich richten op alle leefgebieden;
 • Verstandelijke beperking en/of psychische problemen;
 • Kinderen die dreigen uit te vallen van school, gedeeltelijk uitvallen of volledig zijn uitgevallen van school.

Lies biedt jeugdigen en volwassenen ondersteuning waar mogelijk op de volgende gebieden:

 • De (sociale) omgang met anderen;
 • Regie voering over hun leven en welbevinden;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Zelfstandig (thuis) wonen;
 • Gezond en veilig leven;
 • Het vergroten van de emotieregulatie;
 • Het leren volgen van een dagprogramma.

 

Uitsluitingscriteria Lies voor (dag)begeleiding/ambulante begeleiding

Lies hanteert de volgende uitsluitingscriteria voor cliënten die begeleid worden:

 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers, andere cliënten en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Lies onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen;
 • Ernstige agressieproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de cliënt zelf, andere cliënten en de medewerker.
 • Cliënten voor wie (onvrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn;
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem, waardoor behandeling noodzakelijk is i.p.v begeleiding;
 • Cliënten met suïcidale gedrag vertoningen;
 • Als er sprake is van totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten die rolstoelafhankelijk zijn;
 • Intensieve verpleegkundige zorg, met uitzondering van het toedienen van sondevoeding of het bedienen van een diabetespomp.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
 • De zorg die door Lies wordt geboden, wordt geweigerd.

 

Uitsluitingscriteria Lies voor logeren

Lies hanteert de volgende uitsluitingscriteria voor cliënten die komen logeren:

 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers, andere cliënten en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Lies onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen;
 • Ernstige agressieproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de cliënt zelf, andere cliënten en de medewerker.
 • Cliënten voor wie (onvrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn;
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem, waardoor behandeling noodzakelijk is i.p.v begeleiding;
 • Cliënten met suïcidale gedrag vertoningen;
 • Als er sprake is van totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
 • Cliënten die rolstoelafhankelijk zijn;
 • Intensieve verpleegkundige zorg met uitzondering van het toedienen van sondevoeding.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten die een-op-een begeleiding nodig hebben.

In specifieke gevallen en na uitgebreide interne afweging kan Lies ervoor kiezen van zowel de in- als de uitsluitingscriteria af te wijken.

Lies en haar medewerkers maken alleen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen wanneer de veiligheid omtrent de cliënt zelf, andere cliënten en die van de medewerker in het gedrang komen. Deze vrijheidsbeperkende maatregelen zijn intern procedureel vastgelegd middels het fixatieprotocol.

Lies kan de zorglevering aan bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • door de cliënt niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar die cliënt niet meer gegarandeerd kan worden;
 • niet nakomen van gemaakte afspraken door cliënt (of diens ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s)  ;
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers;
 • seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers;
 • ongewenste intimiteiten;
 • lichamelijk geweld;
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

Moment van beoordelen en uitsluiten

Na aanmelding vindt voor aanvang van de zorg een beoordeling plaats. De situatie van een cliënt kan echter veranderen op het moment dat deze in zorg is. Om die reden is er sprake van de volgende momenten waarop beoordeling plaatsvindt en er overgegaan kan worden tot uitsluiting van zorg:

 1. Na aanmelding, voor aanvang van de zorglevering;
 2. Gaandeweg, wanneer een cliënt in zorg is.

Wanneer een cliënt die reeds in zorg is, op basis van de uitsluitingscriteria uitgesloten wordt van zorg, wordt er samen met de cliënt en diens ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.

Bellen met Lies

Bel ons op 0186 – 846 369

Mailen met Lies

Vul het contactformulier in

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. Het formulier is bestemd voor professionals.