Privacybeleid

Cliënten
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Alle peroons- en gezondsheidsgegevens die van belang zijn voor uw begeleiding slaan wij op in het elektronisch cliëntendossier (ecd). Lies bewaart deze informatie op een veilige wijze, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers, die betrokken zijn bij uw behandeling en de administratie die daarvoor nodig is, hebben toegang tot de informatie die voor hun taakvervulling noodzakelijk is. Zij gaan op een zorgvuldige manier met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht.

Lies bewaart alleen de informatie die relevant is en waartoe we verplicht zijn van uit de wet- en regelgeving. De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht ons om uw dossier 15 jaar na afloop van de behandeling te bewaren.

Gegevensuitwisseling
Om te zorgen dat je zorg betaald wordt, moeten wij gegevens uitwisselen met de gemeente (Jeugdwet / Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het Zorgkantoor of de sociale verzekeringsbank (PGB).
Met uw verwijzer communiceren we intake en beëindiging van de behandeling.
Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf toestemming door middel van een toestemmingsverklaringsformulier.

Verwijzers
Van verwijzers leggen wij de contactgegevens vast, die nodig zijn voor de communicatie bij de intake en beëindiging van de zorg. Dit is ook nodig om de zorg betaald te krijgen.

Medewerkers
De persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, worden vastgelegd in onze personeelsadministratie.
Als u uit dienst gaat bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar op grond van de belastingwetgeving.

Gegevensuitwisseling
De wet- en regelgeving verplicht ons om gegevens van onze medewerkers uit te wisselen met externe instanties zoals de belastingdienst, het uwv en het pensioenfonds.

Sollicitanten
Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming om je brief en CV gedurende de sollicitatieperiode te bewaren. De HR afdeling mag deze gegevens inzien. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van de kandidaat die is aangenomen verwerkt in de personeelsadministratie. De gegevens van kandidaten die niet aangenomen zijn, worden vernietigd.
Indien we je brief en CV toch willen bewaren, vragen we daarvoor apart om toestemming.

Bellen met Lies

Bel ons op 0186 – 846 369

Mailen met Lies

Vul het contactformulier in

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. Het formulier is bestemd voor professionals.